Friday, December 4, 2009

AKTIVITI 13 : Tugasan 4 - Mini KT (Kerangka Teoritikal, Konseptual dan Operasional Kajian)

AKTIVITI 12 : Tugasan 4 - Pemurnian Mini KT

Tajuk Mini Kajian Tindakan
Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) Melalui Tayangan Video
Oleh;
(Farizan, Jumarni, Noorasmah)


Matlamat Kajian

Menarik minat dan penglibatan pelajar dalam proses P&P serta meningkatkan kefahaman dan daya ingatan pelajar terhadap konsep dan fakta dalam matapelajaran Sains dan Perdagangan.

Objektif Kajian

* Memudahkan pelajar dalam proses memahami secara konsep secara mendalam tentang sesuatu topik yang dipelajari

* Untuk meningkatkan tahap daya ingatan pelajar di dalam mengingati sesuatu konsep dan fakta yang dipelajari.

* Menarik minat pelajar untuk memberi tumpuan yang baik terhadap proses P&P yang sedang dijalankan

* Menjana pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar dalam proses pembelajaran.

Persoalan kajian

* Bagaimana pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dapat membantu pelajar dalam menguasai serta memahami sesuatu konsep secara mendalam?

* Adakah pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dapat meningkatkan tahap daya ingatan pelajar terhadap sesuatu konsep? \

* Adakah kaedah pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dapat meningkatkan penglibatan dan minat pelajar dalam pembelajaran subjek perdagangan dan sains?

* Adakah pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dapat menjana pemikiran kreatif dan kritis di kalangan pelajar?

AKTIVITI 11: Tugasan 2 - Ulasan 3 Jurnal (Apa dan Bagaimana Melaporkan Pernyataan Masalah Kajian)

JURNAL 1 : Adaptive Use Patterns of Secondary School Classroom Environment
Author : Aleksander Sztejnberg & Edward F.Finch

Penyataan Masalah

Terdapat beberapa penyataan masalah yang telah dikemukakan melalui kajian ini. Antaranya adalah;
 • Susunan kedudukan(seating) manakah yang dominan bagi kelas Kimia di peringkat Sekolah Menengah.
 • Apakah gaya pembelajaran yang sering digunakan oleh guru.
 • Bagaimana guru dapat mengesan ciri-ciri fizikal terhadap susana kelas

AKTIVITI 10 : Tugasan 1 - Mengenal Pasti Masalah Kajian Tindakan

aktiviti 9 : Tugasan 4 Mini KT

Tajuk Mini Kajian Tindakan
Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) Melalui Tayangan Video
Oleh;
(Farizan, Jumarni, Noorasmah)


Matlamat Kajian

Menarik minat dan penglibatan pelajar dalam proses P&P serta meningkatkan kefahaman dan daya ingatan pelajar terhadap konsep dan fakta dalam matapelajaran Sains dan Perdagangan.


Objektif Kajian
 1. Memudahkan pelajar dalam proses memahami secara konsep secara mendalam tentang sesuatu topik yang dipelajari
 2. Untuk meningkatkan tahap daya ingatan pelajar di dalam mengingati sesuatu konsep dan fakta yang dipelajari.
 3. Menarik minat pelajar untuk memberi tumpuan yang baik terhadap proses P&P yang sedang dijalankan
 4. Menjana pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar dalam proses pembelajaran.

Persoalan kajian
 1. Bagaimana pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dapat membantu pelajar dalam menguasai serta memahami sesuatu konsep secara mendalam serta dapat meningkatkan tahap daya ingatan pelajar terhadap sesuatu konsep tersebut?
 2. Adakah kaedah pendekaran pembelajaran berasaskan masalah dapat meningkatkan penglibatan dan minat pelajar dalam pembelajaran subjek perdagangan dan sains?

Saturday, November 21, 2009

AKTIVITI 8 : Cadangan Mengatasi Masalah Pengajaran Subjek

Kekuatan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah Melalui Tayangan Video
 • Pendekatan ini dapat melatih pemikiran kritis pelajar supaya dapat mewujudkan kemahiran yang dapat membantu mereka dalam memahami sesuatu konsep secara mendalam.
 • Interaksi yang wujud di kalangan pelajara secara kolaboratif dapat meningkatkan prestasi pelajar serta minat untuk menyertai P&P

aktiviti 6 dan 7 : Kekuatan dan Kelemahan Pengajaran-pengajaran Subjek Sains dan Perdagangan

Kekuatan subjek Perdagangan dan Sains
 • related dengan kehidupan seharian pelajar. Keadaan ini memudahkan untuk guru memberi penerangan dengan menunjukkan contoh yang berlaku di sekitar kehidupan pelajar seharian.
 • Pelbagai aktiviti boleh dijalankan mengikut kesesuaian topik matapelajaran selaras dengan perkembangan semasa.
 • Guru banyak menggunakan kaedah pengajaran melalui tunjuk cara (eksperimen).

kelemahan subjek Perdagangan dan Sains
 • Banyak fakta dan konsep yang sukar untuk diingati oleh pelajar, walaupun mungkin pelajar memahami maksud konsep tersebut.
 • sukar untuk mengaplikasikan pengetahuan di dalam kehidupan seharian.
 • Pelajar sukar untuk menjawab soalan yang berbentuk aplikasi ketika dalam peperiksaan kerana mereka selalunya hanya akan menghafal konsep tanpa memahami pengertian konsep tersebut.
 • Pembelajaran yang lebih kepada berpusatkan guru dimana lebih tertumpu kepada pemberian nota kepada pelajar. Pelajar sibuk untuk menyalin nota yang ditunjukkan oleh guru tanpa memberi perhatian kepada penerangan yang diberikan.